Όροι Συμμετοχής

Ο/η συμμετέχων/ουσα, εκπρόσωπος Μικρού Βιβλιοπωλείου, που δηλώνει την προθυμία του/της να συμμετέχει στη δράση “Εβδομάδα Μικρών Βιβλιοπωλείων” με διοργανωτή φορέα την “Κοινότητα Μικρών Βιβλιοπωλείων” και διακριτικό τίτλο LITTLE BOOKSTORES, δηλώνει υποβάλλοντας τη φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

  1. ΡΟΛΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΦΟΡΕΑ: Ο διοργανωτής φορέας αναλαμβάνει τον συντονισμό, την επικοινωνία και προβολή της δράσης “Εβδομάδα Μικρών Βιβλιοπωλείων”. Δεν αναλαμβάνει τη διοργάνωση και υλοποίηση των επιμέρους εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα συμμετέχοντα βιβλιοπωλεία, για τις οποίες τα τελευταία φέρουν αποκλειστική ευθύνη, καθώς και την κάλυψη των εξόδων αυτών.
  2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ: Απαγορεύεται ρητά η διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της “Εβδομάδας Μικρών Βιβλιοπωλείων” που υποκινούν, προκαλούν, διεγείρουν ή προτρέπουν σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, τα χαρακτηριστικά φύλου ή την αναπηρία.
  3. ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της “Εβδομάδας Μικρών Βιβλιοπωλείων” πρέπει να εγγυώνται την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή και μεταχείριση ενδιαφερόμενων ατόμων και ομάδων. 
  4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: Οι συμμετέχοντες/ουσες δηλώνουν ρητά ότι θα διαθέτουν δωρεάν και δεν θα προβαίνουν στην πώληση-εμπορική εκμετάλλευση του προωθητικού υλικού της “Εβδομάδας Μικρών Βιβλιοπωλείων ”.
  5. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΦΟΡΕΑ: Ο διοργανωτής φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα/τραυματισμούς/ζημιές που ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια κάποιας εκδήλωσης/δραστηριότητας, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της “Εβδομάδας Μικρών Βιβλιοπωλείων”, ούτε για την αποζημίωσή τους.
  6. ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥ: Τα συμμετέχοντα βιβλιοπωλεία φέρουν πλήρη ευθύνη για τη συμμόρφωσή τους προς τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και τις αρχές της δημόσιας τάξης κατά τη διάρκεια της “Εβδομάδας Μικρών Βιβλιοπωλείων”. Σε περίπτωση παραβίασής τους από το συμμετέχον βιβλιοπωλείο, ο διοργανωτής φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη.
  7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Κάθε συμμετέχων/ουσα συναινεί στη συλλογή, καταχώριση και αποθήκευση τυχόν προσωπικών δεδομένων που έχουν ζητηθεί, με σκοπό την ενημέρωση και τον αποτελεσματικό συντονισμό της δράσης. Όλα τα δεδομένα διατηρούνται με απόλυτη εχεμύθεια και ασφάλεια, ενώ κάθε συμμετέχων/ουσα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει άμεσα την οριστική τους διαγραφή. Ο διοργανωτής φορέας δεν φέρει ευθύνη για τη συλλογή δεδομένων που ενδεχομένως πραγματοποιείται από τα βιβλιοπωλεία κατά τη διάρκεια της “Εβδομάδας Μικρών Βιβλιοπωλείων”, παρά μόνο για τα δεδομένα που συλλέγει ο ίδιος για τον ανωτέρω σκοπό.
  8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ: Το συμμετέχον βιβλιοπωλείο δηλώνει πως δεν διατηρεί αξίωση πνευματικών δικαιωμάτων της δράσης “Εβδομάδα Μικρών Βιβλιοπωλείων”.
  9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Ο διοργανωτής φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάποιο βιβλιοπωλείο από τη συμμετοχή στη δράση “Εβδομάδα Μικρών Βιβλιοπωλείων” λόγω μη συμμόρφωσης στους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.